انتخاب بهترین دامنه. قیمت پایین. پنل دسترسی به دامنه. انتخاب بهترین نام برای خدمات شما.

.com

هم اکنون سفارش بدید

23000تومان/سال

.net

هم اکنون سفارش بدید

23000تومان/سال

.org

هم اکنون سفارش بدید

23000تومان/سال

.info

هم اکنون سفارش بدید

18000تومان/سال

.biz

هم اکنون سفارش بدید

23000تومان/سال

آسانترین روش ثبت دامنه

ایمیل آدرس رایگان

محافظت از دامنه رایگان

ساب دامنه رایگان

مدیریت دی ان اس رایگان

ثبت برای چندین سال

قفل دامنه

پشتیبانی 24/7

لیست قیمت ثبت دامنه

لیست تمامی دامنه های قابل ارائه همراه با هزینه ثبت دامین، تمدید دامین، و انتقال دامین به صورت زیر می باشد.
 • ثبت دامنه
 • تمدید دامنه
 • انتقال دامنه
 • مدت زمان
  • نام دامنه
  • .com
  • .net
  • .co.uk
  • .org
  • .ir
  • .guru
  • .mobi
  • .info
  • .photos
  • .asia
  • .deals
  • .in
  • .mobi
  • .jobs
  • .name
  • .biz
  • .me
  • .co
  • .host
  • .gallery
  • .tv
  • .org.au
  • .ca
  • .it
  • 1 سال
  • $12.75 $9.75
  • $12.75 $9.75
  • $12.75
  • $9.75 $5.75
  • $18.99 $14.99
  • $14.99 $12.99
  • $12.99 $9.99
  • $9.50 $7.50
  • $20.99 $14.99
  • $27.99
  • $25.99
  • .$12.99
  • $14.99 $10.99
  • $5.00
  • $12.50
  • $25.99 $18.99
  • $28.50 $22.50
  • $3.99
  • $12.99 $9.99
  • $16.00 $14.00
  • $27.50
  • $18.99 $16.99
  • $9.99 $5.99
  • $12.50 $7.50
  • 2 سال
  • $12.75 $19.50
  • $12.75 $19.50
  • $25.50
  • $9.75 $11.50
  • $18.99 $28.99
  • $14.99 $24.99
  • $12.99 $18.99
  • $9.50 $15.00
  • $20.99 $28.99
  • $55.00
  • $50.99
  • .$24.99
  • $14.99 $20.99
  • $10.00
  • $25.00
  • $25.99 $36.99
  • $28.50 $45.00
  • $7.00
  • $12.99 $18.99
  • $16.00 $24.00
  • $55.00
  • $18.99 $32.99
  • $9.99 $10.99
  • $12.50 $15.00
  • 3 سال
  • $12.75 $27.75
  • $12.75 $27.75
  • $36.75
  • $9.75 $10.75
  • $18.99 $42.99
  • $14.99 $42.99
  • $12.99 $27.99
  • $9.50 $21.50
  • $20.99 $42.99
  • $81.99
  • $75.99
  • .$42.99
  • $14.99 $30.99
  • $16.00
  • $42.50
  • $25.99 $54.99
  • $28.50 $65.50
  • $9.99
  • $12.99 $27.99
  • $16.00 $42.00
  • $81.50
  • $18.99 $49.99
  • $9.99 $16.99
  • $12.50 $21.50
  • مدت زمان
  • نام دامنه
  • .com
  • .net
  • .co.uk
  • .email
  • .today
  • .guru
  • .org
  • .info
  • .photos
  • .asia
  • .deals
  • .in
  • .mobi
  • .jobs
  • .name
  • .biz
  • .me
  • .co
  • .host
  • .gallery
  • .tv
  • .org.au
  • .ca
  • .it
  • 1 سال
  • $12.75 $9.75
  • $12.75 $9.75
  • $12.75
  • $9.75 $5.75
  • $18.99 $14.99
  • $14.99 $12.99
  • $12.99 $9.99
  • $9.50 $7.50
  • $20.99 $14.99
  • $27.99
  • $25.99
  • .$12.99
  • $14.99 $10.99
  • $5.00
  • $12.50
  • $25.99 $18.99
  • $28.50 $22.50
  • $3.99
  • $12.99 $9.99
  • $16.00 $14.00
  • $27.50
  • $18.99 $16.99
  • $9.99 $5.99
  • $12.50 $7.50
  • 2 2سال
  • $12.75 $19.50
  • $12.75 $19.50
  • $25.50
  • $9.75 $11.50
  • $18.99 $28.99
  • $14.99 $24.99
  • $12.99 $18.99
  • $9.50 $15.00
  • $20.99 $28.99
  • $55.00
  • $50.99
  • .$24.99
  • $14.99 $20.99
  • $10.00
  • $25.00
  • $25.99 $36.99
  • $28.50 $45.00
  • $7.00
  • $12.99 $18.99
  • $16.00 $24.00
  • $55.00
  • $18.99 $32.99
  • $9.99 $10.99
  • $12.50 $15.00
  • 3 سال
  • $12.75 $27.75
  • $12.75 $27.75
  • $36.75
  • $9.75 $10.75
  • $18.99 $42.99
  • $14.99 $42.99
  • $12.99 $27.99
  • $9.50 $21.50
  • $20.99 $42.99
  • $81.99
  • $75.99
  • .$42.99
  • $14.99 $30.99
  • $16.00
  • $42.50
  • $25.99 $54.99
  • $28.50 $65.50
  • $9.99
  • $12.99 $27.99
  • $16.00 $42.00
  • $81.50
  • $18.99 $49.99
  • $9.99 $16.99
  • $12.50 $21.50
  • کنترل پنل
  • نام دامنه
  • .com
  • .net
  • .co.uk
  • .email
  • .ir
  • .guru
  • .org
  • .info
  • .photos
  • .asia
  • .deals
  • .in
  • .mobi
  • .jobs
  • .name
  • .biz
  • .me
  • .co
  • .host
  • .gallery
  • .tv
  • .org.au
  • .ca
  • .it
  • 1 سال
  • $12.75 $9.75
  • $12.75 $9.75
  • $12.75
  • $9.75 $5.75
  • $18.99 $14.99
  • $14.99 $12.99
  • $12.99 $9.99
  • $9.50 $7.50
  • $20.99 $14.99
  • $27.99
  • $25.99
  • .$12.99
  • $14.99 $10.99
  • $5.00
  • $12.50
  • $25.99 $18.99
  • $28.50 $22.50
  • $3.99
  • $12.99 $9.99
  • $16.00 $14.00
  • $27.50
  • $18.99 $16.99
  • $9.99 $5.99
  • $12.50 $7.50
  • 2 سال
  • $12.75 $19.50
  • $12.75 $19.50
  • $25.50
  • $9.75 $11.50
  • $18.99 $28.99
  • $14.99 $24.99
  • $12.99 $18.99
  • $9.50 $15.00
  • $20.99 $28.99
  • $55.00
  • $50.99
  • .$24.99
  • $14.99 $20.99
  • $10.00
  • $25.00
  • $25.99 $36.99
  • $28.50 $45.00
  • $7.00
  • $12.99 $18.99
  • $16.00 $24.00
  • $55.00
  • $18.99 $32.99
  • $9.99 $10.99
  • $12.50 $15.00
  • 3 سال
  • $12.75 $27.75
  • $12.75 $27.75
  • $36.75
  • $9.75 $10.75
  • $18.99 $42.99
  • $14.99 $42.99
  • $12.99 $27.99
  • $9.50 $21.50
  • $20.99 $42.99
  • $81.99
  • $75.99
  • .$42.99
  • $14.99 $30.99
  • $16.00
  • $42.50
  • $25.99 $54.99
  • $28.50 $65.50
  • $9.99
  • $12.99 $27.99
  • $16.00 $42.00
  • $81.50
  • $18.99 $49.99
  • $9.99 $16.99
  • $12.50 $21.50
  • کنترل پنل
  • نام دامنه
  • .com
  • .net
  • .co.uk
  • .email
  • .ir
  • .guru
  • .org
  • .info
  • .photos
  • .asia
  • .deals
  • .in
  • .mobi
  • .jobs
  • .name
  • .biz
  • .me
  • .co
  • .host
  • .gallery
  • .tv
  • .org.au
  • .ca
  • .it
  • قیمت
  • $12.75 $9.75
  • $12.75 $9.75
  • $12.75
  • $9.75 $5.75
  • $18.99 $14.99
  • $14.99 $12.99
  • $12.99 $9.99
  • $9.50 $7.50
  • $20.99 $14.99
  • $27.99
  • $25.99
  • .$12.99
  • $14.99 $10.99
  • $5.00
  • $12.50
  • $25.99 $18.99
  • $28.50 $22.50
  • $3.99
  • $12.99 $9.99
  • $16.00 $14.00
  • $27.50
  • $18.99 $16.99
  • $9.99 $5.99
  • $12.50 $7.50
  • قیمت
  • $12.75 $19.50
  • $12.75 $19.50
  • $25.50
  • $9.75 $11.50
  • $18.99 $28.99
  • $14.99 $24.99
  • $12.99 $18.99
  • $9.50 $15.00
  • $20.99 $28.99
  • $55.00
  • $50.99
  • .$24.99
  • $14.99 $20.99
  • $10.00
  • $25.00
  • $25.99 $36.99
  • $28.50 $45.00
  • $7.00
  • $12.99 $18.99
  • $16.00 $24.00
  • $55.00
  • $18.99 $32.99
  • $9.99 $10.99
  • $12.50 $15.00
  • قیمت
  • $12.75 $27.75
  • $12.75 $27.75
  • $36.75
  • $9.75 $10.75
  • $18.99 $42.99
  • $14.99 $42.99
  • $12.99 $27.99
  • $9.50 $21.50
  • $20.99 $42.99
  • $81.99
  • $75.99
  • .$42.99
  • $14.99 $30.99
  • $16.00
  • $42.50
  • $25.99 $54.99
  • $28.50 $65.50
  • $9.99
  • $12.99 $27.99
  • $16.00 $42.00
  • $81.50
  • $18.99 $49.99
  • $9.99 $16.99
  • $12.50 $21.50
  • کنترل پنل

راهنمای خرید دامنه

راهنمای خرید دامنه .ir

برای خرید دامنه .ir نیاز به شناسه نیک میباشد. جهت ایجاد شناسه نیک از سایت nic.ir اقدام نمایید

راهنمای خرید دامنه بین المللی

برای خرید دامنه بین المللی تمامی اطلاعات ثبت نامی باید به صورت لاتین باشد.همچنین نام کشور نیز نباید ایران انتخاب گردد.

دامنه های لوکال

امکان مخفی نمودن اطلاعات هویز برای دامنه های لوکال موجود نمیباشد.

برای ثبت دامنه های آسیایی از جمله in , asia کشور انتخابی باید آسیایی باشد

برای ثبت دامنه های کشورهای اروپایی از جمله de , eu , nl و غیره کشور انتخابی باید اروپایی باشد.

برای دامنه های .de امکان تنظیم نمودن نیم سرور های به جز پسوند .de موجود نمیباشد.

در صورت عدم رعایت موارد بالا دامنه شما به صورت خودکار ثبت نخواهد شد و تاخیر در روند ثبت دامنه رخ خواهد داد.

امکان ثبت دامنه بین المللی با کشور ایران امکان پذیر نمیباشد و در هنگام ثبت دامنه بین المللی کشور انتخابی نباید ایران باشد.